Bộ Tài chính yêu cầu xử lý đất lấn chiếm, thiếu hồ sơ pháp lý

Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan chức năng tại địa phương có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xem xét, giải quyết các trường hợp nhà, đất bị lấn chiếm, tranh chấp...