Đưa cổ phiếu LDP vào diện cảnh báo, cắt margin do lỗ lũy kế gần 40 tỷ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu LDP của Công ty CP Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX: LDP) vào diện cảnh báo do lợi nhuận lũy kế ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 là số âm.