#
20 năm thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) dưới góc nhìn người trong cuộc

20 năm thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) dưới góc nhìn người trong cuộc

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với ông Nguyễn Đình Lương, Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA), diễn ra xuyên trưa. Ông bảo những ngày này, ông gần như “chạy sô” để gặp truyền thông vì năm nay chẵn 20 năm BTA được ký kết.