Quy định mới về cách tính tiền lương làm thêm giờ, hình thức trả lương

Căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh mà hình thức trả lương có thể theo thời gian, theo sản phẩm và trả lương khoán.