Quảng Nam: Đôn đốc gỡ vướng pháp lý 144 dự án bất động sản

Sau khoảng thời gian dài chững lại do rà soát thủ tục, chính quyền Quảng Nam đang đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành pháp lý dự án để đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà.