ChatGPT thi đỗ phỏng vấn kĩ sư Google, có năng lực tương đương với lập trình viên cấp độ 3

Trong thử nghiệm trí tuệ nhân tạo và so sánh giữa AI LaMDA của Google với ChatGPT cả hai chatbot đều cho rằng AI chưa thể thay thế các kĩ sư phần mềm người thật.