Từ năm 2022, muốn hưởng lương hưu tối đa thì cần những điều kiện gì?

Từ năm 2022, lao động nữ đóng BHXH đủ 30 năm sẽ nhận lương hưu tối đa và nam là 35 năm, mức lương hưu tối đa là 75% lương tháng đóng BHXH.

Tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động đủ tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu.

Theo đó, tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, từ ngày 1/1/2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

- Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

- Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Theo quy định này thì từ năm 2022 trở đi, lao động nam phải đóng BHXH đủ 20 năm mới được tính tỉ lệ hưởng thấp nhất là 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (trong khi tỉ lệ ở lao động nữ chỉ là 15 năm đóng BHXH).

Như vậy, đối với lao động nam nếu đóng BHXH 25 năm và nghỉ hưu từ năm 2022 thì sẽ nhận được lương hưu với tỉ lệ 45% (25-20)x2% = 55% tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với lao động nữ đóng BHXH 25 năm về hưu năm 2022 thì sẽ nhận được lương hưu với tỉ lệ 45% (25-15)x2% = 65% tiền lương tháng đóng BHXH.

Từ năm 2022 trở đi, đối tượng nào nghỉ hưu được hưởng lương hưu tối đa?

Cách tính số năm đóng bảo hiểm xã hội để nghỉ hưu được hưởng lương tối đa:

Số năm đóng BHXH để hưởng lương tối đa = (Số năm đóng BHXH để hưởng lương 45%, xét theo năm về hưu) + 15

Như vậy, để đạt được tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa 75% khi nghỉ hưu thì từ năm 2022, lao động nam phải có thời gian đóng BHXH từ đủ 35 năm trở lên. Còn lao động nữ, đóng đủ 30 năm BHXH, đủ điều kiện về hưu từ năm 2022 sẽ nhận được lương hưu tối đa.

Trong trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc, nhưng về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, sẽ bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu thì theo nguyên tắc mức hưởng lương hưu được tính như trên với mức tối đa 75%; sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Vì vậy, những trường hợp bị trừ tỉ lệ lương hưu sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa.

Minh Hoa (T/h)

Link nội dung: https://diendanthuongmai.vn/tu-nam-2022-muon-huong-luong-huu-toi-da-thi-can-nhung-dieu-kien-gi-a52329.html